Postanowienia i warunki

DAEMON Tools przedstawia niniejszą stronę internetową (dalej “Strona”) łącznie ze wszystkimi informacjami, tekstami, katalogami, danymi, znaczkami, komunikatami, plikami, obrazami graficznymi oraz usługami dostępnymi na Stronie (łącznie zwanymi dalej “Treścią”) dla wykorzystania przez Użytkownika. Strona oraz jej Treści są regulowane przez niniejsze warunki i postanowienia. DAEMON Tools co pewien czas może publikować dowolne zmiany w niniejszym dokumencie.

PRZYJĘCIE WARUNKÓW POPRZEZ FAKT KORZYSTANIA

Poprzez uzyskanie dostępu lub użytkowanie Strony w tym również poprzez wykorzystywanie lub pobieranie Treści, lub nawet poprzez zwykłe przeglądanie Strony, użytkownik wyraża swoją zgodę na niniejsze Warunki i Postanowienia. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami i Postanowieniami, prosimy o rezygnację z dostępu do Strony. W przypadku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek Warunków i Postanowień, autoryzacja użytkownika do korzystania z tej Strony automatycznie wygasa, a jakiekolwiek Treści pobrane lub nadrukowane ze Strony z naruszeniem niniejszych Warunków i Postanowień, muszą zostać natychmiastowo zniszczone. Zastrzegamy  sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków i Postanowień lub do ich aktualizowania. Prosimy okresowo sprawdzać tekst Warunków i Postanowień, ponieważ mogą w nim zachodzić pewne zmiany. Kontynuowanie korzystania ze Strony po publikacji jakichkolwiek zmian oznacza wyrażenie zgody na te zmiany.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY

Niniejsza Strona oraz jej Treści są przedstawiane dla korzystania przez użytkownika i mogą być wykorzystywane tylko w legalnych celach. Poprzez wykorzystanie niniejszej Strony użytkownik wyraża swoją zgodę i podejmuje zobowiązanie nie powielać, nie publikować, nie wyświetlać, nie pobierać, nie przekazywać, nie zmieniać, nie wynajmować, nie udostępniać, nie rozprowadzać, nie usiłować poznać konstrukcji, nie dostosowywać, nie edytować, i nie tworzyć produkty pochodnie na podstawie niniejszej Strony lub jej Treści, z wyjątkiem przypadków gdy zostanie on do tego uprawniony. Użytkownik również potwierdza że nie będzie przechowywał, odtwarzał, przekazywał, wyświetlał publicznie lub publicznie wykorzystywał, rozpowszechniał, publikował, lub w inny sposób udostępniał Treści dostępnych na tej Stronie lub poprzez tę Stronę (łącznie zwanych “Katalogiem”), lub jakiejkolwiek części tego Katalogu, w formie elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie, w celach handlowych lub oprócz użytkowania osobistego, za wyjątkiem przypadków udzielenia odpowiedniego zezwolenia przez DAEMON Tools. Jakakolwiek część Katalogu, która jest pobierana lub w inny sposób odtwarzana z niniejszej Strony, może być przechowywana jedynie przez pewien okres czasu. Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z Katalogu, lub inne wykorzystywanie takich Treści celem tworzenia, bezpośredniego lub pośredniego zbiorów baz danych albo katalogów bez wyrażonej na piśmie zgody DAEMON Tools jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać jakichkolwiek środków pozyskiwania danych, robotów lub innych środków służących do gromadzenia danych, w stosunku do Strony.

Użytkownik nie może publikować lub przekazywać przez jakąkolwiek społeczność, wgrywać albo pobierać z jakichkolwiek części Strony jakiekolwiek Treści które (i) naruszają lub w jakikolwiek sposób łamią prawa innych osób, (ii) są nielegalne, zagrażają, zniesławiają, naruszają prywatność lub naruszają zasady przekazania informacji, są wulgarne, nieprzyzwoite, bluźniercze, lub z innych powodów niedopuszczalne, (iii) zachęcają do zachowań przestępczych, (iv) pociągają odpowiedzialność cywilną (v) lub w inny sposób łamią prawo. Użytkownik odpowiada za poprawne wyznaczenie tego czy przekazywanie jakichkolwiek Treści jest sprzeczne z powyższymi postanowieniami lub prawem. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia praw autorskich, praw znaku handlowego lub innych praw własności, a również za inne szkody spowodowane przez Treści zamieszczone lub opublikowane przez Użytkownika. Użytkownik również nie może podejmować jakichkolwiek działań, które, w opinii DAEMON Tools, ograniczają albo przeszkadzają innym użytkownikom w korzystaniu ze Strony, w tym również ze stref społecznościowych.

Użytkownik nie może zbierać lub gromadzić informacji, łącznie z adresami email, imionami użytkowników, lub innych danych kontaktowych o użytkownikach Strony, celem wysyłania niezamawianych wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznych.

Niektóre funkcje Strony, na przykład forum, wymagają rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się podawać tylko dokładne, kompletne i aktualne dane rejestracyjne, oraz kontrolować aktualność tych danych. Użytkownik nie może wybierać lub wykorzystywać imienia użytkownika które by wskazywało lub wyrażało inną osobę albo firmę, lub które należy innej osobie, albo narusza prawa własności intelektualnej innych osób lub firm, jak również nie może wykorzystywać imion użytkownika które DAEMON Tools uważa za obraźliwe.

Wykorzystanie pewnych funkcji oraz całego oprogramowania znajdującego się na Stronie jest regulowane przez oddzielne warunki wykorzystania i/lub licencje. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania takich funkcji lub oprogramowania, jeżeli nie wyraził swojej zgody na przestrzeganie odpowiednich  warunków/postanowień licencji.

MONITOROWANIE

Firma DAEMON Tools jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do monitorowania Treści znajdujących się na Stronie, celem sprawdzenia ich zgodności z Warunkami wykorzystania oraz innymi zasadami operacyjnymi ustanowionymi przez DAEMON Tools. Nie ograniczając się powyższym, firma DAEMON Tools również ma prawo, lecz nie jest zobowiązana, do usunięcia jakichkolwiek Treści, które, według jej uznania, mogą być sprzeczne z położeniami niniejszych Warunków Wykorzystania, lub mogą zostać uznane za kontrowersyjne lub przestarzałe. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za publikowane lub przekazywane przez nich Treści. Użytkownik wyraża zgodę że DAEMON Tools nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie działań w stosunku zachowań lub komunikatów umieszczonych w strefach społecznościowych.

OGRANICZENIE GWARANCJI

STRONA ORAZ TREŚCI SĄ PRZEDSTAWIANE W OBECNYM “I DOSTĘPNYM” STANIE. FIRMA DAEMON TOOLS, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE ZAPEWNIAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOMYŚLNYCH, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ BEZWADLIWEGO FUNKCJONOWANIA STRONY LUB TREŚCI, NIEOBECNOŚCI WIRUSÓW, ZDOLNOŚCI DO NIEPRZERWANEGO FUNKCJONOWANIA, ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA, LUB GWARANCJĄ NAPRAWIENIA BŁĘDÓW, JAK RÓWNIEŻ NIE ZAPEWNIA GWARANCJI DOMYŚLNYCH DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI HANDLOWYCH TREŚCI LUB ODPOWIEDNIEGO POZIOMU JAKOŚCIOWEGO, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW LUB PRZESTRZEGANIA JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW GDY REZYGNACJA Z TAKICH GWARANCJI DOMYŚLNYCH JEST ZAKAZANA PRZEZ PRAWO. UŻYTKOWNIK WYKORZYSTUJE NINIEJSZĄ STRONĘ WYŁĄCZNIE& NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA DAEMON TOOLS, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTORZY W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY POWSTAŁE WSKUTEK WYKORZYSTANIA STRONY LUB JEJ TREŚCI ALBO ICH NIEPRZYDATNOŚCI DO WYKORZYSTANIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE ZACHOWUJE SWOJĄ SIŁĘ NAWET W PRZYPADKU GDY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z ZOBOWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH, LUB JEST ZWIĄZANA Z NARUSZENIEM, ZANIEDBANIEM ALBO MA JAKIEKOLWIEK INNE PODSTAWY, I NAWET W PRZYPADKU JEŚLI DAEMON TOOLS UPRZEDNIO INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE KRAJE I JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYPADKOWE LUB WTÓRNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DAEMON TOOLS W TAKICH JURYSDYKCJACH OGRANICZA SIĘ DO STOPNIA, DOPUSZCZALNEGO PRZEZ USTAWODAWSTWO. OPRÓCZ TEGO, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA DAEMON TOOLS NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE KTÓRE POWSTAŁY W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM LUB POWOŁYWANIEM SIĘ NA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, WYKORZYSTYWANIEM TOWARÓW LUB USŁUG, DOSTĘPNYCH POPRZEZ STRONY ZEWNĘTRZNE, DO KTÓRYCH LINKI SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE.

INDEMNIFICATION

Użytkownik zobowiązuje się na żądanie DAEMON Tools, odszkodować i ubezpieczyć firmę DAEMON Tools, jej spółki zależne i spółkę macierzystą, oraz jej pracowników, wykonawców, przedstawicieli i dyrektorów, przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, żądaniami, wydatkami, łącznie z wydatkami na usługi prawników, które mogą powstać z powodu nieodpowiedniego użytkowania a Strony przez użytkownika w sposób nie odpowiadający wymaganiom Warunków wykorzystania. DAEMON Tools zastrzega sobie prawo do podjęcia, własnym kosztem, jakichkolwiek czynności prawnych związanych z obroną w postępowaniach spowodowanych przez działania użytkownika natomiast użytkownik zobowiązuje się współdziałać z DAEMON Tools in w takich działaniach.

OBOWIĄZYWALNOŚĆ UMOWY. KOMPLETNOŚĆ UMOWY

Z wyjątkiem przypadków, gdy inne jest przewidziane w niniejszej umowie, ten dokument stanowi kompletną umowę między użytkownikiem a firmą DAEMON Tools w kwestiach dotyczących wykorzystania Strony i zastępuje jakiekolwiek poprzednie lub wcześniejsze komunikaty i propozycje (ustne, pisemne lub elektronicznie) między użytkownikiem a firmą DAEMON Tools odnośnie tej Strony. W przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Wykorzystania nieważnymi lub nie egzekwowanymi, część ta zostanie zmieniona w taki sposób, y odpowiadała ona obowiązującemu ustawodawstwu i jak najlepiej wyrażała początkową wolę stron. Reszta położeń przy tym nadal obowiązuje.

ZERWANIE UMOWY

DAEMON Tools zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, zablokować dostęp użytkownika do jakiejkolwiek części niniejszej Strony, po uprzednim zawiadomieniu lub bez niego.

KONTAKT

Aby otrzymać pomoc dotyczącą użytkowania programów DAEMON Tools,
przejdź na stronę  http://www.daemon-tools.cc/pol/support